ვებ-საიტის მოხმარების პირობები და წესები

1. ტერმინთა განმარტებები

1.1 “ვებ-საიტი” - www.etenders.ge და www.etender.ge.
1.2 “ვებ-საიტის მფლობელი” – შპს შესყიდვების ელექტრონული სისტემა (ს.კ. 405075047).
1.3 “მომხმარებელი” - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც ვებ-გვერდზე გაიარა რეგისტრაცია.
1.4 “განცხადება” – მომხმარებლის მიერ საქონლის, მომსახურების, სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის ან გაყიდვის მიზნით ვებ-საიტზე გამოქვეყნებული განცხადება, სატენდერო განაცხადი, ინტერესთა გამოხატვის, ფასთა გამოკითხვის, ბაზრის კვლევის ჩატარების და/ან ბიზნეს პარტნიორის შერჩევის მიზნით მომხმარებლის მიერ ვებ-საიტზე განთავსებული განცხადება.
1.5 “წინადადება” – შეთავაზება, მათ შორის სატენდერო შეთავაზება რომელიც ვებ-საიტის მეშვეობით მომხმარებელმა წარუდგინა სხვა მომხმარებელს უკანასკნელის მიერ გამოცხადებული განცხადების შედეგად.
1.6 “წესები” – ვებ-საიტის წინამდებარე მოხმარების პირობები და წესები.
1.7 “ვებ-საიტზე განთავსებული ინფორმაცია” – მომხმარებლების მიერ ვებ-საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის განცხადება, წინადადება და/ან სისტემაში არსებული ჩატის საშუალებით მომხმარებლების მიერ გაგზავნილი რაიმე ინფორმაცია, და/ან მომხმარებლების მიერ სისტემაში ატვირთული ნებისმიერი ფაილების სახით გაგზავნილი ინფორმაცია და სხვა.

2. ზოგადი პირობები

2.1 ვებ-საიტი და ვებ-საიტის მფლობელი არ არის ვებ-საიტზე განთავსებული ინფორმაციის ავტორი და არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას მხარედ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მეშვეობით მომხმარებლებს შორის შეთანხმებული და/ან დადებული რაიმე სახის გარიგების მიზნებისთვის. ვებ-საიტი მის მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას, ვებ-საიტის ტექნიკური პლატფორმის გამოყენებით განათავსონ ინფორმაცია საკუთარი შეხედულებისა და ინტერესებისამებრ; ეხმარება მომხმარებლებს განცხადებების გავრცელებაში და აძლევს მომხმარებლებს ერთმანეთთან ელექტრონულად და/ან სხვა ფორმით დაკავშირების შესაძლებლობას.
2.2 ვებ-საიტის მფლობელი არ არის ვალდებული გადაამოწმოს ვებ–საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შინაარსი.
2.3 ვებ-საიტის მფლობელი არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ ვებ-საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტესა და შინაარსის შესახებ. მფლობელი არ არის პასუხისმგებელი ასეთი ინფომაციის უზუსტობით გამოწვეული შესაძლო ფინანსური დანაკარგისა თუ სხვა რაიმე სახის ზარალის ანაზღაურებაზე.
2.4 ვებ-საიტზე მომხმარებლების მიერ განთავსებული ინფორმაცია არ ფლობს იურიდიულ ძალას. მომხმარებელი ვალდებულია თავად გადაამოწმოს ასეთი ინფორმაციის სისწორე სხვა მომხმარებელთან რაიმე სახის შეთანხმების დადებამდე.
2.5 მომხმარებელი ვებ-საიტზე ინფორმაციას ანთავსებს და/ან ვებ-გვერდის მეშვეობით აგზავნის პირადად, თავისი სურვილით, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. მომხმარებელი დამოუკიდებლად იღებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას საიტზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით და ასევე საკუთარ თავზე იღებს ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებით არსებულ ნებისმიერ რისკს. ვებ-საიტის მფლობელი არ ერევა ამ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და არ არის პასუხიმგებელი მომხმარებლების მიერ ამ გადაწყვეტილებების მიღებასთან და მათთან დაკავშირებულ რისკებთან.
2.6 ვებ-საიტზე განთავსებული ინფორმაცია არის ღია ნებისმიერი სხვა მომხმარებლისთვის, გარდა წინადადების სახით გაგზავნილი ინფორმაციისა (წარდგენილ წინადადებას ხედავს მხოლოდ განცხადების გამომცხადებელი მომხმარებელი) და გარდა ამ წესების 2.7 და 2.8 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
2.7 მომხმარებელს საშუალება აქვს განცხადების გამოცხადებისას მონიშნოს ველი- “შეზღუდული პროცედურა” და აირჩიოს ერთი ან რამდენიმე მომხმარებელი, რომელთაც გამოუჩნდებათ მის მიერ გამოცხადებული განცხადების დეტალები. ასეთ შემთხვევაში განცხადების დეტალები დახურული რჩება სხვა მომხმარებლებისთვის
2.8 მომხმარებელს საშუალება აქვს განცხადების გამოცხადებისას მონიშნოს ველი - “ანონიმური ტენდერი”. ამ ველის მონიშვნის შემთხვევაში განცხადების გამომცხადებელი მომხმარებლის ვინაობა დამალული დარჩება სხვა მომხმარებლებისათვის. განცხადების დასრულების შემდეგ, გამომცხადებლის ვანაობა გამოუჩნდებათ მხოლოდ იმ მომხმარებლებს, რომლებსაც ამ განცხადებაში წარდგენილი აქვთ წინადადება. 

3. მომხმარებლის რეგისტრაცია

3.1 ვებ-საიტზე რეგისტრაციის გასავლელად, საჭიროა მომხმარებელმა შეავსოს შესაბამისი სავალდებულო ველები, გაეცნოს და დაეთანხმოს წინამდებარე წესებს.
რეგისტრაციისას დაფიქსირებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია თავად მომხმარებელი.

4. განცხადების განთავსება და წინადადებების წარდგენა

4.1 მომხმარებელს საშუალება აქვს შესაბამისი საფასურის გადახდის შემდეგ განათავსოს განცხადება ვებ-საიტზე ინტეგრირებული შესყიდვისა და გაყიდვის საშუალებებიდან ერთერთის გამოყენებით.
4.2 მომხმარებელს უფლება აქვს შესაბამისი საფასურის გადახდის შემდეგ ვებ-საიტის მეშვეობით, ელექტრონულად წარადგინოს წინადადება სხვა მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში მითითებული პირობების შესაბამისად.
4.3 ვებსაიტზე მოქმედებს შემდეგი ტარიფები:
4.3.1 ტენდერის გამოცხადება – 30 ლარი
4.3.2 წინადადების წარდგენა – 30 ლარი
4.4 გადახდილი საფასურის უკან დაბრუნება დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც განცხადების გამოქვეყნება ან წინადადების წარდგენა ვერ მოხერხდა ვებ-საიტის ტექნიკური გაუმართაობიდან გამომდინარე. პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში, მისი წარმოშობიდან 24 საათის განმავლობაში მომხმარებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს წერილობითი პრეტენზია ვებ-საიტის მფლობელს შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@etenders.ge. ვებ-საიტის მფლობელი 1 (ერთი) კალენდარული თვის განმავლობაში ვალდებულია განიხილოს ეს პრეტენზია და აცნობოს  პრეტენზიის წარმომდგენ მომხმარებელს თანხის დაბრუნებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. ამასთან, ვებ-საიტის მფლობელი არ განიხილავს ისეთ ტექნიკურ გაუმართაობასთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს, რომელის შესახებაც ამ წესების შესაბამისად მომხმარებელი წინასწარ იყო გაფრთხილებული.

5. მომხმარებლის უფლებები და ვალდებულებები

5.1 ვებ-საიტზე განცხადების დამატების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს.
5.2 მომხმარებელი ვალდებულია მისი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის არასანქცირებული გავრცელების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ განახორციელოს პაროლის ცვლილება ან დაუყოვნებლივ აცნობოს ვებ-საიტის ადმინისტრაციას მომხმარებლის სახელისა და პაროლის არასანქცირებული გავრცელების შესახებ.
5.3 მომხმარებელს არ აქვს უფლება ვებ-საიტზე განათავსოს ან ვებ-საიტის მეშვეობით გააგზავნოს ისეთი სახის ინფორმაცია, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოში მოქმედ შესაბამის კანონმდებლობას. ვებ-საიტზე დარეგისტრირებული ყველა მომხმარებელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხისმგებელია მის მიერ ვებ-საიტზე განხორციელებული ყველა მოქმედების შესაძლო იურიდიულ შედეგზე.
5.4 მომხმარებელს ეკრძალება ვებ-საიტზე ისეთი ინფორმაციის განთავსება, რომელმაც შესაძლოა მიაყენოს მატერიალური ან სხვა სახის ზიანი ვებ-საიტის მფლობელს.
5.5 თუ მომხმარებელს უჩნდება რაიმე სახის პრეტენზია ან გაუგებრობა სხვა მომხმარებლის მიმართ, იგი წარადგენს თავის პრეტენზიას უშუალოდ იმ მომხმარებელთან, რომლის მიმართაც აქვს პრეტენზია, ვებ-საიტის მფლობელისგან დამოუკიდებლად და მისი წინასწარი შეტყობინების/ ან მისთვის პრეტენზიის წარდგენის გარეშე. ვებ-საიტის მფლობელი  (ასევე მისი ნებისმიერი თანამშრომელი) არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი ამგვარი პრეტენზია/მოთხოვნებისგან. მათ შორის: ზარალის კომპენსაციისგან, ხარჯების ანაზღაურებისგან და ნებისმიერი დანახარჯის ანაზღაურებისგან დაკავშირებული ვებ-საიტის მეშვეობით შემდგარ შეთანხმებასთან.
5.6 მომხმარებელი ვალდებულია იმოქმედოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და წინამდებარე წესების შესაბამისად და აგოს პასუხი საიტზე მის მიერ განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. მათ შორის მომხარებელს ეკრძალება ვებ-საიტზე ისეთი სახის ინფორმაციის განთავსება: 1) რომელსაც განზრახ შეცდომაში შეჰყავს სხვა მომხმარებელი, 2) რომელიც ლახავს მესამე პირის ღირსებას ან ბიზნეს რეპუტაციას, 3) რომელიც შეიცავს რელიგიური, ეთნიკური ან სხვა ტიპის უმცირესობათა დისკრიმინაციას, 4) რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას ან მუქარას ვინმეს მიმართ, 5) რომელიც შეიცავს უცენზურო სიტყვებს.
5.7 მომხმარებელი თავისუფალია განსაზღვროს მის მიერ განთავსებული განცხადების/წინადადების პირობები და აირჩიოს თუ რომელ მომხმარებელთან და რა შემთხვევაში სურს შემდგომი სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელება.

6. ვებ-საიტის მფლობელის უფლებები და ვალდებულებები

6.1 ვებ-საიტის მფლობელი არ აგებს პასუხს მომხმარებლების მიერ ვებ-საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შინაარსსა და მის სისწორეზე.
6.2 ვებ-საიტის მფლობელი იტოვებს უფლებას გაზარდოს ან შეამციროს ვებ-საიტზე განცხადების განთავსებისა და წინადადების წარდგენის საფასური მომხმარებელთა წინასწარი ინფორმირების გარეშე.
6.3 ვებ-საიტის მფლობელს უფლება აქვს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე წაშალოს მომხმარებლის მიერ ვებ-საიტზე განთავსებული ინფორმაცია, რომლიც რაიმე ფორმით ეწინააღმდეგება ამ შეთანხმების წესებს ან საქართველოს კანონმდებლობას.
6.4 ვებ-საიტის მფლობელს უფლება აქვს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე მოახდინოს იმ მომხმარებლების დეაქტივაცია, რომელთა ქმედება ეწინააღმდეგება ამ შეთანხმების წესებს ან საქართველოს კანონმდებლობას.
6.5 ვებ-საიტის მფლობელი პასუხს არ აგებს მომხმარებლის მიერ ვებ-საიტზე განთავსებული ინფორმაციის დაკარგვის შემთხვევაში.
6.6 ვებ-საიტის მფლობელი არ იძლევა გარანტიას ვებ-საიტის მუდმივ ტექნიკურ გამართულობაზე.
6.7 ვებ-საიტის მფლობელი პასუხს არ აგებს იმ წინადადებების ადრესატამდე მისვლაზე, რომელთა წარდგენაც განხორციელდა წინადადებების მიღების ვადის ამოწურვამდე დარჩენილ ბოლო 5 წამში.
6.8 ვებ-საიტის მფლობელი ვალდებულია მომხმარებლებს მათ მიერ რეგისტრაციისას მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე მინიმუმ 24 საათით ადრე აცნობოს ვებ-საიტზე დაგეგმილი გეგმიური ტექნიკური სამუშაოების განხორციელების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ვებ-საიტის გამართულად ფუნქციონირების შეფერხება. მომხმარებელს არა აქვს უფლება, წარმოადგინოს რაიმე პრეტენზია ან ფინანსური მოთხოვნა ამგვარ შეტყობინებაში მითითებული პერიოდის განმავლობაში ვებ-საიტის ტექნიკურ გაუმართაობასთან დაკავშირებით.
6.9 ვებ-საიტის მფლობელს უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე წესებში მომხმარებელთა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ამასთან ვებ-საიტის მფლობელი ვალდებულია წინამდებარე წესებში შეტანილი ცვლილებების შესახებ აცნობოს მომხმარებლებს მათ მიერ რეგისტრაციისას მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე წერილის გაგზავნით.
6.10 ვებ-საიტის მფლობელი უფლებამოსილია თავისი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს ვებ-საიტის უსაფრთხოების ზომები და ვალდებულია უზრუნველყოს შერჩეული უსაფრთხოების ზომების გამართული მუშაობა. ვებ-საიტის მფლობელი თავისუფლდება ნებისმიერი პასუხისმგებლობისაგან და არ აგებს ფინანსურ პასუხისმგებლობას დაკავშირებულს მესამე პირის მიერ განხორციელებული კიბერ-შეტევით გამოწვეულ შესაძლო ზიანთან.

7. დავების გადაწყვეტა

7.1 ამ წესებთან დაკავშირებით წარმოშობილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.