განცხადების შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაცია აქვეყნებს ინფორმაციას შესყიდვის შესახებ eTenders.ge-ზე  (გამოცხადების დროს სათანადო ველების შევსებით და დამატებითი დოკუმენტაციის ფაილების სახით ატვირთვის საშუალებით).

 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ არჩეულ იქნა განცხადების მოდული, მაშინ პრეტენდენტების მხრიდან წინადადებების წარდგენა არ ხორციელდება  eTender.ge–ს მეშვეობით. 

თუ რა ფორმით უნდა განხორციელდეს წინადადებების წარდგენა, როგორც წესი, მითითებულია შემსყიდველის მიერ განცხადების დეტალებში ან ატვირთულ დოკუმენტებში