რევერსული აუქციონის საწყის ეტაპზე – სტატუსზე "წინადადებების მიღება დაწყებულია", მიმწოდებლები ახდენენ, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად, სატენდერო წინადადებების წარდგენას eTenders.ge–ს საშუალებით. შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მითითებულ დროს სრულდება სატენდერო წინადადებების მიღება და დასრულებისთანავე იწყება ელექტრონული ვაჭრობა, რაც გულისხმობს მიმწოდებლების მიერ ფასების განთავსებას სისტემაში კლებადობის პრინციპით. ელექტრონული ვაჭრობის მსვლელობისას მიმწოდებლები ხედავენ კონკურენტების ფასებს. მიმწოდებლების ვინაობა ხდება ხილვადი ვაჭრობის დასრულების შემდეგ მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის. ელექტრონული ვაჭრობის პროცესის საწყისი ხანგრძლივობა შეადგენს 15 წუთს. აღსანიშნავია, რომ რევერსული აუქციონის მსვლელობის უკანასკნელი ორი წუთის განმავლობაში ფასის დაკლების შემთხვევაში აუქციონის დრო დაბრუნდება 2 წუთზე, იმ შემთხვევაში თუ თქვენს მიერ დაკლებული ფასი ნაკლები იქნება რომელიმე პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასზე. (მაგ. აუქციონი გახანგრძლივდება და დროის უკუთვლა დაბრუნდება 2 წუთზე თუ პრეტენდენტი A მის ფასს შეამცირებს 100 ლარიდან 95 ლარამდე მაშინ როდესაც B პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი ფასი შეადგენს 98 ლარს). იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ განსაზღვრა ფასის კლების ბიჯი, მაშინ სისტემა მიმწოდებელს მისცემს საშუალებას დააკლოს აქტუალურ ფასს არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობის თანხა.