აუქციონის საწყის ეტაპზე – სტატუსზე "წინადადებების მიღება დაწყებულია", პრეტენდენტები Etenders.ge–ს საშუალებით ახდენენ რეალიზატორი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისი  წინადადებების წარდგენას.

რეალიზატორი ორგანიზაციის მიერ მითითებულ დროს სრულდება წინადადებების მიღება და დასრულებისთანავე იწყება ელექტრონული ვაჭრობა, რაც გულისხმობს პრეტენდენტების მიერ ფასების განთავსებას სისტემაში მატების პრინციპით. ელექტრონული ვაჭრობის მსვლელობისას პრეტენდებტები ხედავენ კონკურენტების ფასებს. პრეტენდენტების ვინაობა ხდება ხილვადი ვაჭრობის დასრულების შემდეგ მხოლოდ რეალიზატორი ორგანიზაციისათვის.

ელექტრონული ვაჭრობის პროცესის საწყისი ხანგრძლივობა შეადგენს 15 წუთს. აღსანიშნავია, რომ აუქციონის მსვლელობის უკანასკნელი ორი წუთის განმავლობაში ფასის მატების შემთხვევაში აუქციონის დრო დაბრუნდება 2 წუთზე, იმ შემთხვევაში თუ თქვენს მიერ მომატებული ფასი მეტი იქნება რომელიმე პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასზე. (მაგ. აუქციონი გახანგრძლივდება და დროის უკუთვლა დაბრუნდება 2 წუთზე თუ პრეტენდენტი A მის ფასს გაზრდის 95 ლარიდან 100 ლარამდე მაშინ როდესაც B პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი ფასი შეადგენს 98 ლარს). იმ შემთხვევაში, თუ რეალიზატორმა ორგანიზაციამ განსაზღვრა ფასის მატების ბიჯი, მაშინ სისტემა პრეტენდენტს მისცემს საშუალებას დაამატოს აქტუალურ ფასს არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობის თანხა.